ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 31 ถึง 40 จากข้อมูล 458
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.103-23 สายแทร็คเตอร์ -หินลับ หมู่ที่ 15 บ้านหินลับ ตำบลหนองกุ่ม กว้าง 6 เมตร ยาว 2,370 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,220 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 กรกฎาคม 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดและพร้อมติดตั้งใหม่ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านรางขาม ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กรกฎาคม 2566
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันและทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กรกฎาคม 2566
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันและทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กรกฎาคม 2566
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันและทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กรกฎาคม 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่เสื่อมสภาพ ทะเบียนรถยนต์ กง 6073 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กรกฎาคม 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กรกฎาคม 2566
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.สายบ้านนายติม หมู่ 14 บ้านสลอบ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 กรกฎาคม 2566
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสลอบบน(ช่วงถนนน้ำล้น) หมู่14 บ้านสลอบ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 กรกฎาคม 2566
จ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสลอบบน (ช่วงบ้านนายวัลลภ) หมู่ที่ 14 บ้านสลอบ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 กรกฎาคม 2566