ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 458
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ) สำหรับโรงเรียนในตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 พฤศจิกายน 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และของรางวัลตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 พฤศจิกายน 2566
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด (ศพด) สำหรับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี1 พฤศจิกายน 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 ตุลาคม 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์วัสดุไฟฟ้าที่ชำรุด หมู่ 6 บ้านท่าแจง ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กันยายน 2566
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 สิงหาคม 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน ชนิด 6 ล้อ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 สิงหาคม 2566
จ้างเหมารถบัส จำนวน 2 คัน ตามโครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนต้นแบบด้านสุขภาพ และส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเยาวชนตำบลหนองกุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 สิงหาคม 2566
ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 200 ลิตร ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 สิงหาคม 2566