แชทกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้างวันที่ประกาศหัวข้อ
18 มิถุนายน 2567จ้างเจาะบ่อบาดาล บริเวณที่สาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเสาหงส์ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 มิถุนายน 2567จ้างปรับปรุงท่อเมนต์ประปาหมู่บ้านผาลาด หมู่ที่ 14 บ้านสลอบ ตำบลหนองกุ่ม อำภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พฤษภาคม 2567จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายวังด้ง-หินลับ ต่อจากเดิม ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 11 บ้านวังด้ง ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พฤษภาคม 2567จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่รุ่ง ต่อจากเดิม ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 15 บ้านหินลับ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พฤษภาคม 2567จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าวัดเฉลิมพระเกียรติ ต่อจากเดิม ช่วงที่ 2 หมู่ 9 บ้านหนองตาพุก ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2566
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และคุณธรรม จริยธรรม เป็นฐานเพื่อสร้างพลเมืองโลกศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 3