วันที่ประกาศหัวข้อ
9 เมษายน 2567จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมะสัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 เมษายน 2567ซื้อของรางวัลในการจัดกิจกรรมสันทนาการ ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันสงกรานต์วันผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุสุขใจ ประเพณีไทยยั่งยืน ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 เมษายน 2567จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านหนองกระทุ่ม บริเวณกลุ่มบ้านนางใบหยัน หมู่ 2 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 เมษายน 2567ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการต่อยอดโครงการเพาะเลื้่ยงสัตว์น้ำในกระชังบก ประจำปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 เมษายน 2567จ้างเหมาบริการรถสุขาเคลื่อนที่ VIP ติดแอร์ 5 ห้อง จำนวน 2 คัน ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันสงกรานต์วันผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุสุขใจ ประเพณีไทยยั่งยืน ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
โครงการฝึกอบรม เรื่อง ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และก๊าซเรือนกระจกเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหาร ในงานการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ฯ
ข้อสังเกตการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอย
แบบป้ายและประมาณการราคาโครงการพัฒนาฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567