หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดวังด้ง หมู่ 11 บ้านวังด้ง ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสลอบบน ต่อจากเดิม ช่วงที่ 2 หมู่ 14 บ้านสลอบ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์การเรียนรู้ หมู่ 6 บ้านท่าแจง ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทองชุบ หมู่ 10 บ้านพุพรหม ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่ หมู่ 16 บ้านหนองจิก ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 (เพิ่มเติม)
แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามมาตรการในการดูแลสุขลักษณะและจัดการบ่อกำจัดขยะให้เป็นไปตามกฎหมาย ป้องกันภัยไฟไหม้บ่อขยะ ลดความเสี่ยงสุขภาพประชาชน