หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์วัสดุไฟฟ้าที่ชำรุด หมู่ 6 บ้านท่าแจง ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กันยายน 2566
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 สิงหาคม 2566
จ้างเหมารถบัส จำนวน 2 คัน ตามโครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนต้นแบบด้านสุขภาพ และส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเยาวชนตำบลหนองกุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 สิงหาคม 2566
ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 200 ลิตร ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 สิงหาคม 2566