ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 81 ถึง 90 จากข้อมูล 458
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อเก้าอี้พลาสติกสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กุมภาพันธ์ 2566
ซื้อเก้าอี้ทำงานแบบพนักพิงสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กุมภาพันธ์ 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่รุ่ง หมู่ 15 บ้านหินลับ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กุมภาพันธ์ 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายคุณาวุธ หมู่ 9 บ้านหนองตาพุก ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กุมภาพันธ์ 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางประทิน หมู่ 9 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กุมภาพันธ์ 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังด้ง -พุพรหม ต่อจากเดิม ช่วงที่ 6 หมู่ที่ 11 บ้านวังด้ง ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี10 มกราคม 2566
จ้างเหมาซ่อมกล้องวงจรปิด บริเวณอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤศจิกายน 2565
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมกระเบื้องปูพื้นภานในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤศจิกายน 2565
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤศจิกายน 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 พฤศจิกายน 2565