ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 71 ถึง 80 จากข้อมูล 458
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์วัสดุไฟฟ้าที่ชำรุด บ้านหนองแดง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 มีนาคม 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์วัสดุไฟฟ้าที่ชำรุด บ้านเขาแก้ว หมู่ที่ 13 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 มีนาคม 2566
จ้างปรับภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณ ที่สาธารณะบ้านลุงชอบ หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งมะสัง ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มีนาคม 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังด้ง-ทางแทร็คเตอร์ ต่อจากเดิม ช่วงที่ 2 หมู่ 11 บ้านว้งด้ง ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กุมภาพันธ์ 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางประนอม หมู่ 10 บ้านพุพรหม ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กุมภาพันธ์ 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องเขาดำ ต่อจากเดิม ช่วงที่ 2 หมู่ 14 บ้านสลอบ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กุมภาพันธ์ 2566
ซื้อเก้าอี้พลาสติกสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กุมภาพันธ์ 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กุมภาพันธ์ 2566
ซื้อโต๊ะพับสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กุมภาพันธ์ 2566
ซื้อโต๊ะทำงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กุมภาพันธ์ 2566