ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 71 ถึง 80 จากข้อมูล 581
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายห้วยพุมหาด ต่อจากเดิม ช่วงที่ 2 หมู่ 6 บ้านท่าแจง ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มีนาคม 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายเสาหงส์-ท่าว้า ต่อจากเดิม ช่วงที่ 3 หมู่ 4 บ้านเสาหงส์ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มีนาคม 2567
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์กองช่างครุภัณฑ์เลขที่ 479 62 0021 องค์การบริหารสว่นตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มีนาคม 2567
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มีนาคม 2567
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มีนาคม 2567
จ้างซ่อมพัดลมไอเย็น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มีนาคม 2567
จ้างซ่อมพัดลมไอเย็น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มีนาคม 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์วัสดุไฟฟ้าที่ชำรุด หมู่ 6 บ้านท่าแจง ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มีนาคม 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และ โทรคมนาคม ชุดเสาไฟถนนระบบไฮดรอลิกพร้อมโคมไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์ชนิดประกอบในโคมเดียวกัน พร้อมติดตั้ง บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2566 (รหัส07020024) สายหนองกระทุ่ม - หนองกุ่ม หมู่ที่ 2-1 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีคัดเลือก1 มีนาคม 2567
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และ โทรคมนาคม ชุดเสาไฟถนนระบบไฮดรอลิกพร้อมโคมไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์ชนิดประกอบในโคมเดียวกัน พร้อมติดตั้ง บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2566 (รหัส07020024) สายหนองกระทุ่ม - หนองกุ่ม หมู่ที่ 2-1 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี1 มีนาคม 2567