ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 458
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่ววนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤศจิกายน 2566
จ้างติดตั้งชุดโคมสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสี่แยกไร่ตองหนึ่ง หมู่ 2 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤศจิกายน 2566
จ้างจ้างติดตั้งชุดโคมสัญญาณไฟกระพริบพร้อมป้ายเตือนสี่แยกพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสี่แยกไร่ยา หมู่ 10 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤศจิกายน 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวสะพาน-ไร่ตองหนึ่ง ต่อจากเดิม ช่วงที่ 7 หมู่ 16 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤศจิกายน 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแหวน หมู่ 3 บ้านทุ่งมะสัง ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤศจิกายน 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุรินทร์ หมู่ 9 บ้านหนองตาพุก ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤศจิกายน 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกระทุ่ม - หนองจิก หมู่ 2 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤศจิกายน 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหัวนอน ต่อจากเดิม ช่วงที่ 4 หมู่ 1 บ้านหนองกุ่ม ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤศจิกายน 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขากา -ไร่สิงห์ทอง หมู่ 12 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤศจิกายน 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด (ศพด) สำหรับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤศจิกายน 2566